Zorg

Zorg

Op dit moment wordt de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn nog niet gekenmerkt door wezenlijke knelpunten. Dat komt o.a. door een grote uitstroom vanuit het onderwijs naar de sector. Maar liefs een kwart van de huidige jongeren kiest voor onderwijs in zorg en welzijn en er worden de laatste jaren ook steeds meer hbo’ers opgeleid. Daarbij is de voortijdige schooluitval in de zorgopleidingen laag en ligt het aantal deelnemers dat het mbo-diploma haalt gemiddeld in de buurt van de zeventig procent. De verwachtingen voor de nabije toekomst zijn echter wel somber. In 2025 dreigt landelijk een tekort van 450.000 zorgmedewerkers. Vooral aan mbo’ers en hbo’ers zal dan gebrek zijn. 

Met de sterke groei van met name de Kinderopvang en de Jeugdzorg is het in de komende jaren gedaan. Voor deze twee branches maar ook voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) zal onder invloed van het kabinetsbeleid de werkgelegenheid afnemen in tegenstelling tot de (ouderen)zorg, waar wel sprake is van groei. 

Op korte termijn zijn in West-Brabant weinig personeelstekorten te verwachten op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn. Het verwachte overaanbod van hbo geschoolden is echter wel een probleem.  Het risico bestaat dat een deel van deze groep voor Zorg & Welzijn verloren gaat als er op de korte termijn geen banen beschikbaar komen. Op de langere termijn zijn deze gediplomeerden hard nodig. Vooral de (ouderen)zorg krijgt onder druk van een toenemende vergrijzing te maken met personeelstekorten. Het kabinet wil daarom in de komende jaren extra banen realiseren. De vraag is of men in staat zal zijn deze groep hbo’ers ook hiervoor in te zetten. Zij zijn op de lange termijn hard nodig, want via het mbo alleen is dit niet mogelijk. Hierbij zal beleid voor specifieke doelgroepen ontwikkeld dienen te worden. Allochtonen, jongeren, vrouwen en potentiële herintreders zullen enthousiast gemaakt moeten worden voor een opleiding en baan in de (ouderen)zorg. Tenslotte moeten we ook maatregelen nemen om het zittende personeel te behouden en het niet werkende deel van de beroepsbevolking te activeren.

De sector zal meer moeite moet doen om zittend personeel langer vast te houden. Dat kan door de zorgberoepen aantrekkelijker te maken. Meer flexibiliteit in arbeidstijden en uitbreiding van carrièremogelijkheden zullen de instroom vergroten en zittende werknemers verleiden om langer door te werken. Daarnaast moeten andere maatregelen de arbeidsvraag in de zorg terugdringen. Te denken valt aan het beperken van het verzekerde zorgpakket, aan preventie, aan mantelzorg of aan technologische innovaties die zorg met minder mensen mogelijk maakt. Feit is dat er voor de toekomstige werknemerstekorten in de zorg geen ‘one size fits all’ benadering mogelijk is. Enkel een breed maatregelenpakket, uitgevoerd door overheid, instellingen en onderwijs, kan soelaas bieden. 

De ambities van de sectorgroep zorg 2012-2015: 

 • Bevorderen van de ketensamenwerking tussen de 3 O’s  binnen de sector Zorg&Welzijn gericht op arbeidsmarktgerelateerde oplossingsrichtingen, zoals:
  • Jaarlijks  20 extra zij-instroom niveau 3 ( mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) voornamelijk binnen de VVT,
  • Jaarlijks  10 extra zij-instroom ( mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)  allochtone medewerkers niveau 3,
  • Jaarlijks  10 extra zij-instroom ( mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)  allochtone medewerkers niveau 2.
 • Bevorderen van een omslag naar meer  cultuurgevoelige organisaties door regionaal alliantiemanagment  en het daardoor bevorderen van behoud allochtone medewerkers.
 • Stimuleren van extra banen  door extra werkgeverscontacten  ( jaarlijks 20 werkgevers)  langdurige zorg  om zodoende instroom,  doorstroom  en behoud te stimuleren.
 • Stimuleren strategisch opleiden ( jaarlijks 15 werkgevers) middels inzetten van gerichte instrumenten, zoals  scan strategisch opleiden en arbeidsmarktscan.
 • Beroepenorientatie/loopbaanorientatie/voorlichting VMBO.  “Waar liggen de kansen op werk”, bevorderen reguliere instroom in Zorg & Welzijn.
 • Bevorderen leerklimaat binnen zorginstellingen d.m.v. inzet instrumenten/methodieken samenwerkingspartners gericht op behoud personeel.
 • Jaarlijks update cijfers arbeidsmarkt Zorg& Welzijn West-Brabant.
 • Positioneren van de sector Zorg binnen regionale, (inter) sectorale mobiliteitstrajecten.

 

Gouden Lijst
De sectorgroep Zorg richt zich op plaatsing van werkzoekenden op de volgende bereoepen:
- Verzorgende niveau
- Verpleegkundige niveau 4