Werkbedrijf West-Brabant

Regiegroep Regionaal Werkbedrijf (rRW)
Sinds 1 januari 2015 is de regiegroep Regionaal Werkbedrijf van start gegaan. Het vormen van een Regionaal Werkbedrijf is in de Participatiewet vastgelegd. Deze regiegroep in West-Brabant heeft de verantwoordelijkheid om de 715 baanafspraken te realiseren, en alle producten te organiseren die daarbij nodig zijn. Hier is het handzame startdocument te lezen. De regiegroep bestaat uit slechts vier leden en ontmoet elkaar elke drie weken. In januari is een brief gestuurd naar colleges en gemeenteraden in West-Brabant. Daarnaast vindt besluitvorming plaats over producten (zie onder andere hieronder) en wordt gestuurd op de realisatie van de 715 baanafspraken.
Harmonisatie van instrumenten bij implementatie Participatiewet.
Harmoniseren van re-integratie instrumenten is al heel lang een wens in West-Brabant. De nieuwe Participatiewet was een prachtige aanleiding om - nu toch nieuwe producten ontwikkeld moesten worden - om dat in West-Brabant op een eenduidige manier te doen.
Regionale subsidieregeling
Vanaf 1 februari 2015 is in heel West-Brabant een regionale subsidieregeling van kracht voor werkgevers vanuit de 16 gemeenten. Alle bestaande bonusregelingen en subsidies vanuit gemeenten komen daarmee te vervallen. De voorwaarden zijn € 2000,- voor een contract van half jaar en € 5000,- voor een contract van een jaar. Er zijn nog een aantal extra randvoorwaarden, die zijn binnenkort beschikbaar op de website van het Werkgeversservicepunt West-Brabant en bij individuele gemeenten.
Dezelfde terminologie
Een ander mooi voorbeeld is dat de terminologie van 'werken met behoud van uitkering' is geharmoniseerd bij de 16 gemeenten. De verschillende termen leverden in het verleden nog wel eens verwarring op. Wanneer iemand met een gemeentelijke uitkering werkervaring opdoet, spreken we van een werkstage. De voorwaarden voor een werkstage en voor een proefplaatsing zijn ook geharmoniseerd.
No Risk polis
Op verzoek van de 35 arbeidsmarktregio's zijn de voorwaarden voor de No Risk polis voor werkgevers landelijk geharmoniseerd. Als een werkgever iemand in dienst neemt die vanwege beperkingen niet het wettelijk minimum loon kan verdienen, is hij 'verzekerd' voor eventuele uitval van zijn werknemer. Vanaf 2016 zijn de wettelijke voorwaarden geregeld dat het UWV deze taak op landelijke schaal uitvoert. Ook voor 2015 is een regeling getroffen waarbij het voor werknemers en werkgevers op dezelfde manier verloopt als in de toekomst. Aan de 'achterkant' regelen het UWV en de gemeenten de financiën, waarbij gemeenten risicodrager zijn.
Loonwaarde-methodiek
Op 4 maart 2015 heeft de regiegroep Regionaal Werkbedrijf een keuze voor een loonwaarde-methodiek vastgesteld. Ook dit is een wettelijke verplichting, namelijk om voor een werknemer met een beperking te kunnen vaststellen hoeveel loonwaarde hij of zij wél kan realiseren voor een werkgever. Op basis van deze meting wordt de hoogte van de landelijk eenduidige structurele loonkostensubsidie bepaald. De loonkostensubsidie lijkt op de de loondispensatie zoals deze geldt voor mensen met een Wajong-uitkering.
West-Brabant heeft de unieke keuze gemaakt om met twee publieke partijen te gaan werken voor de duur van 2015. Het betreft beide gevalideerde methodieken, goedgekeurd door een landelijke onafhankelijke keuringsdienst. Het betreft enerzijds de loonwaarde-methodiek van het UWV, waar al jarenlang veel ervaring mee is in de markt voor de Wajong. En het betreft Talent 6, de loonwaarde-methodiek van het SW-bedrijf WAVA/!GO in Oosterhout. De drie SW-bedrijven in West-Brabant werken op verschillende terreinen steeds meer samen, zo ook op het terrein van de loonwaardemethodiek. West-Brabant kiest voor zowel het UWV als Talent 6 om continuïteit te bieden voor werkgevers en werknemers voor het gehele jaar 2015 (met eventueel een uitloop naar het eerste kwartaal 2016) om maximaal leereffect en uitwisseling te organiseren. Hierbij wordt een pool van deskundigen opgeleid, bestaande uit klantmanagers, werkcoaches, sw-consulenten en arbeidsdeskundigen. Op 4 maart 2015 is er een informatiebijeenkomst. 
Verdere harmonisatie
Er is al veel gebeurd in de harmonisatie van instrumenten, maar het gaat nog even door. De verwachting is dat eind maart de uitgangspunten klaar zijn voor de ontwikkeling en/of de harmonisatie van voorzieningen zoals jobcoaching werkplekaanpassingen.  
Meer informatie over de participatiewet vindt u binnenkort op de rpA website.
Heeft u nu al vragen dan kunt u terecht bij mevrouw Tanja Willemsen, secretaris rRW West-Brabant:  ta.willemsen@breda.nl

Documenten:

verslag regiegroep werkbedrijf 25-03-2015