Groen

Groen

In West-Brabant  zijn 21.378 personen werkzaam in de groene sector. Er zijn 3929 vestigingen. (cijfers 2010)

Top-3 van branches qua werkgelegenheid:
1.  Voedsel (207 vestigingen 8.440 werkzame personen)
2.  Open teelt (1.299 vestigingen en 3.923 werkzame personen)
3.  Bedekte teelt (215 vestigingen en 1656 werkzame personen)

De volgende ontwikkelingen binnen groen hebben gevolgen voor de sector :
-          Afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven
-          Schaalvergroting en verbreding
-          Mechanisering en automatisering
-          Veranderende voorkeuren van de consumenten

Binnen de groensector is sprake van een sterke innovatieve dynamiek, die veroorzaakt wordt door de overlap met prominente thema’s als energiebesparing, ecologie, milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, food, zorg, kinderopvang en recreatie. Met recht wordt al gewag gemaakt van de ‘groene economie’ en ‘groene technologie’, als gesproken wordt over het ontwikkelen en exploiteren van marktsegmenten en technieken, die oplossingen moeten bieden voor de uitdagingen op het snijvlak van al deze thema’s. Hierdoor ontstaan veelbelovende ‘groene’ sectoroverschrijdende partnerschappen met private en publieke belanghebbenden en raakt de groensector langzamerhand zijn traditioneel afgebakende grenzen kwijt. Dit heeft tot gevolg dat in onze regio, naast de traditionele agrarische bedrijvigheid, nieuwe ondernemingsvormen ontstaan, die werk bieden aan crosssectoraal opgeleide arbeidskrachten, vaktechnische specialisten en deskundigen.
Een risico voor deze sector is een overschot aan hbo-ers en een fors tekort op mbo niveau.

Ambities 2012-2015:
-          In 2015  zijn er 50 extra instromingen voor opleiding “voedsel” op niveaus 3 en 4  gerealiseerd (te specificeren naar b.v. 15 van allochtone herkomst)
-          In 2015 zijn er 100 extra instromingen gerealiseerd voor de opleiding “melkvee” op niveau 3 (te specificeren naar b.v. 15 van allochtone herkomst)
-          In 2015 zijn er 100 extra instromingen gerealiseerd voor de opleiding “open teelt” op de niveaus 2, 3 en 4.(te specificeren naar b.v. 15 van allochtone herkomst)
-          In 2015 zijn is het aantal instromingen door kinderen van agro-ondernemers tenminste gelijk aan het aantal in 2011
-          In 2015 is de doorstroom binnen HBO-functies in de groene sector met 25% toegenomen t.o.v. 2011
-          In 2015 zijn 25 extra instromingen vanuit andere dan de groene sectoren gerealiseerd (zij-instromers)
-          In 2015 zijn 25 extra instromingen gerealiseerd vanuit het zogenaamd onbenut arbeidspotentieel van gemeenten en UWV
-          In 2015 zijn vanuit de gezamenlijke ROC-instellingen 500 extra contactmomenten (bedrijfsbezoeken, excursies of uitwisselingen) tussen onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd
-          In 2015 is 75% van de werkgevers in de groene sector bekend met (actief en individueel geïnformeerd over) het bestaan en de mogelijkheden van branchegerichte opleidingen
-          In 2015 zijn 50 extra stage- of leerwerktrajecten gerealiseerd
-          In 2015 is 50% van de werkgevers op enigerlei wijze bewust bezig met kennis- en vaardighedenoverdracht van vertrekkende of stoppende werknemers gedurende het laatste werkzame jaar, blijkend uit de aanwezigheid binnen het bedrijf van opvolgende werknemers
-          In 2015 is een toename gerealiseerd t.o.v. 2011 van 25% van het aantal leerlingen binnen VMBO dat kiest voor een ‘groene’ vervolgopleiding of beroepsoriëntatie.

Gouden Lijst
De sectorgroep Groen richt zich op plaatsing van werkzoekenden op de volgende bereoepen:
- Voedsel,  niveau 3 en 4
- Open Teelt, niveau 2,3 en 4
- Melkvee, niveau 3