Zorgpact

 De sector zorg  is volop in beweging en er gaan op de korte termijn personele fricties ontstaan in deze sector. Dit wordt bevestigd door de rapportage 'Arbeidsmarktvisie Sector Zorg West-Brabant' die op initiatief de Sectorgroep West-Brabant Zorg is geschreven. Mede door de sterke vergrijzing en het groeiend aantal zorgvragers is het van belang te blijven investeren in deze sector waarbij het accent ligt op verbinden en verbreden.
Bovendien is in deze sector een transitie gaande door de decentralisatie en afname in de werkgelegenheid. Er is  minder personeel nodig, maar tegelijkertijd ook  ander personeel.
Daarnaast zijn er in deze sector veel zzp-ers aan het werk, de verwachting is dat deze groep alleen maar gaat groeien.

Betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Dat is het doel van het Zorgpact. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. Zij geven goede voorbeelden (bijvoorbeeld Zorgboulevard in Roosendaal)  een podium in de Kopgroep en stimuleren een gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten. Zij ondersteunen bij belemmeringen voor goede samenwerking en proberen deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet. De bewindslieden van VWS en de minister van OCW hebben Doekle Terpstra aangesteld als aanjager.

Wat doen we al?
Sectorgroep Zorg
De regionale sectorgroep Zorg bestaat uit diverse organisaties: gemeenten, UWV, Transvorm, Calibris Advies, Leerwerkloket.  Deze sectorgroep houdt zich in hoofdzaak bezig met het plaatsen van bestand van gemeenten en UWV in de Zorg.  WelSlagen is een voorbeeld van een project dat is ontstaan uit deze werkgroep.  De sectorgroep Zorg heeft een regionale Zorganalyse opgesteld.

Zorgplatform:
Overleg van  werkgevers in zorg en welzijn, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en wethouders met als hoofdonderwerp de decentralisatie.  Daarnaast hebben zij in 2015 gesproken over vraag en aanbod van de arbeidsmarkt zorg en welzijn in West-Brabant. De geschetste ontwikkelingen en probleempunten waren aanleiding om de inleiders en het onderwijsveld te vragen met elkaar aan tafel te gaan om te bezien of West-Brabant baat kan hebben bij aansluiting bij het landelijk Zorgpact initiatief.

Eerste aanzet  Zorgpact:
Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij daar kunnen inspelen op die veranderingen.

Wat is nodig?
In de regio West-Brabant zijn vele partijen actief op het gebied van Zorg, bijvoorbeeld Zorgboulevard, Regionale Sectorgroep Zorg en Zorgplatform.  Er is echter geen regionale visie op inzet van de uitdagingen waar de sector Zorg voor staat.
Door een regionaal  Zorgpact kunnen de uitdagingen waar de regio voor staat in kaart gebracht worden door een actieplan op te stellen in samenwerking met de diverse partijen.

In 2016 wordt dit zorgpact tot stand gebracht. Om draagvlak bij alle relevante partijen (ook die geen zitting hebben in de rpA-gremia)  te borgen, wordt een (tijdelijke) stuurgroep en klankbordgroep geformeerd, uiteraard vindt  daarbij afstemming met de regionale sectorgroep plaats. Bezien zal worden welke projecten voortkomen uit het Zorgpact en welke organisatie deze vergen.

Wat is het resultaat?
4e kwartaal 2016 en  1e kwartaal 2017: opstellen van een Zorgpact (met concreet actieplan)
Medio 2017: starten met uitvoering van actieplan
2018 en 2019: voortzetting van acties die voortkomen uit Zorgpact