Techniek in Bedrijf

Samenwerkende partijen:
Radius College, Markiezaat College, Newmancollege,  Markland College, RSG 't Rijks,  Stichting Tune Techniek.

Vmbo (TL en GL) en mbo-instellingen in West-Brabant bundelen sinds 2012 de krachten in het platform Toptechniek in Bedrijf West-Brabant (TiB Wbr) dat in de regio West-Brabant is onder gebracht bij het bestaande 3-0 platform van Tune Techniek. Toptechniek in Bedrijf is een landelijk programma (OCW) waar de genoemde scholen tot nu toe  in hebben geparticipeerd.

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de beroepskolom voor alle vmbo-leerlingen is van belang voor de regionale arbeidsmarkt. Immers veel voortijdige schoolverlaters belemmeren duurzame regionale groei. Bovendien verschuift het gevraagde opleidingsniveau op de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant, vooral in de techniek, naar hogere mbo-niveaus. Aan toekomstige werknemers worden steeds hogere eisen gesteld op vakinhoudelijk gebied (door technologie), maar ook op sociale – en werknemersvaardigheden. Toekomstige werknemers moeten zich voorbereiden op toekomstgericht Vakmanschap. De basis voor het ontwikkelen van studie- en loopbaanvaardigheden van toekomstige werknemers wordt gelegd in het voorbereidend beroepsonderwijs. Een helder beroepsperspectief, uitdagend onderwijs aansluitend bij een meer praktische leerstijl zijn nodig om de beroepskolom aantrekkelijker te maken voor (v)mbo leerlingen.
Daarmee is nog niet de aansluiting bij de vraag van het regionale bedrijfsleven geborgd. Macro doelmatigheid van het vmbo-onderwijs staat niet expliciet op de strategische agenda's in de regio (in tegenstelling tot macrodoelmatigheid van het mbo-onderwijs ).
Nieuwe mogelijkheden voor vmbo scholen onderzoeken voor samenwerken in de beroepskolom is nodig. Daarbij gaat het om gebruik maken van faciliteiten op mbo-locaties, regionaal roosteren en uitwisselen van docenten. Het MBO kan helpen met de uitstraling van vmbo-techniek onderwijs.

Wat doen we al?
Op drie van de genoemde scholen  is het Bèta Challenge Programma ingevoerd dat inmiddels is vertaald naar het concept examenprogramma 'Technologie & Toepassing.' De doelstelling is om de leerlingen uit GL/TL het belang van de technologie achter de sectoren te laten ervaren en door deze ervaringen:
a. De belangstelling voor de techniek en technologie te vergroten;
b. Op basis van de ervaringen in bedrijven en maatschappelijke instellingen een bewustere keuze voor de vervolgopleidingen te laten maken (en hiermee het switchgedrag van de leerlingen in de eerste 2 leerjaren van het mbo drastisch te verminderen).
c. De overgang van vmbo naar mbo op inhoudelijk en pedagogisch – didactisch terrein soepel te laten verlopen met name door de ontwikkeling van dorstroomrelevante competenties.

In de periode 2012-2015 zijn er in West- Brabant meerdere experimenten uitgevoerd. Deze experimenten hebben inzichten gegeven in werkende formules (op kleine schaal). De resultaten van TiB West-Brabant 2012-2015 zijn te raadplegen via www.tunetechniek.nl.

 De actielijnen:
Additionele regionale middelen zijn wenselijk voor het in gang zetten van de actielijnen van de Agenda TiB Wbr 2016-2019 en voortzetten van de ingezette programmatische samenwerking tussen projectleiders/-teams. Gezamenlijk optrekken, kennis delen via het onderzoeksprogramma van het Lectoraat Keuzeprocessen, netwerkbijeenkomsten en gebruik maken van elkaars netwerk vormen inmiddels een meerwaarde voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van de onderwijsprogramma's en de samenwerking in de regio.

Om de Agenda te kunnen realiseren is het van belang om intensievere samenwerking tot stand te brengen en (te blijven) organiseren met de volgende instellingen en netwerken:
1. De ontwikkeling van leerlijnen vmbo en mbo instellingen (ketensamenwerking)
2. Radius Academie. Deze academie bestaat al enige jaren en heeft twee beleidsmedewerkers/trainers in dienst die training en scholing verzorgen o.a. ophet gebied van loopbaanleren zoals 'het voeren van loopbaangesprekken/loopbaan-dialogen'.
3. Bèta Challenge Consortium;
Een drietal vmbo-scholen in West-Brabant zijn aangesloten bij het landelijk Bèta Challenge Consortium. De Bèta Challenge scholen zijn een actieve en vooruitstrevende partner voor het TiB Netwerk in West-Brabant en penvoerder van de eerste BedrijfsDOTs en het bureau 'Rijks in Bedrijf' in West-Brabant;
4. Lectoraat Keuzeprocessen;  het Lectoraat keuzeprocessen ondersteunde de mbo-afdeling extra bij het doorlopen PDCA-cyclus voor de projecten voor de doorlopende leerlijnen.Deze samenwerking willen de deelnemers van Tib West-Brabant voortzetten;
5. Voor het vergroten van de betrokkenheid van bedrijven bij de onderwijsvernieuwingen wil Tib Wbr de samenwerking met de afdelingen van de relevante branche-organisaties verkennen.  Deze relatie wordt nu nog niet structureel gelegd.
6. Met de Uitvindfabriek voor de ontwikkeling en uitvoering van de BrainTrigger opdrachten

Wat is het resultaat?
2017

- Eén doorlopende leerlijn technologieroute Biobased (laboratorium) met genoemde Vmbo scholen
- Twee Bedrijf-Docenten Ontwikkel Teams (BedrijfsDOT's) van drie Vmbo scholen en vijf (OTIB)bedrijven
- Business Case professionaliseren Vmbo-docenten
- Plan van aanpak verdiepingsaanbod LOB Mbo-Vmbo voor Vmbo scholen
- Uitbreiding van aantal BCP scholen met minimaal 2 scholen waardoor er meer massa wordt gecreëerd in de netwerk- en ketensamenwerking met bedrijven en de technische  mbo opleidingen
- Braintrigger opdracht in aansluiting op doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor de Vmbo scholen

2018
- Twee doorlopende leerlijnen Technologieroute vmbo-mbo voor nieuwe nader te bepalen domeinen (bijvoorbeeld Logistiek, Maintenance) voor de TL/GL van de  Vmbo scholen
-regionale startbijeenkomst gezamenlijke onderwijsontwikkeling vmbo en mbo docenten
- organisatie van bijeenkomsten voor ouders van de vmbo scholen m.b.t. inzicht in de arbeidsmarktontwikkelingen
- nieuwe Braintrigger opdracht in aansluiting op doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor vijf Vmbo scholen
- masterclasses voor docenten en onderwijsondersteuners verzorgd door het bedrijfsleven met als doel: verhogen van het kennisniveau en inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling

2019
- Uitbreiden aantal Bedrijfs DOT's van twee naar zes teams (zes scholen en twaalf bedrijven)- Uitbreiden aantal partnerships vmbo-mbo: naar 8 vmbo instellingen 
- Haalbaarheidstudie regionale afstemming en samenwerking project/stagebureau's Vmbo scholen 
- 1 nieuwe -Braintrigger opdracht in aansluiting op doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor vijf Vmbo scholen
- Kennisconferentie Bèta Challenge 'van kortsluiting naar contact' ofwel: hoe een innovatieve onderwijsstroom het belang van de doorlopende leerlingen in de onderwijsketen heeft weten te behartigen.