Stage- en Leerbanenoffensief

Ambitie:
Iedere deelnemer aan een MBO-opleiding voor een kansrijke sector in West-Brabant heeft een stageplaats of leerbaan. Zo halen jongeren hun (start)kwalificatie en vergroten zij hun baankansen. (50% van de BOL- en 80% van de BBL-studenten blijft na diplomering werken bij het leerbedrijf)
Professionals gebruiken de beschikbare instrumenten voor matching van schoolgaanden naar vacante stageplaatsen en leerbanen.

Wat is nodig?
Uitbreiding van het Stage- en Leerbanenoffensief door samenwerking met Leerwerkadvies West-Brabant. Leerwerkadvies West-Brabant is bedoeld voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers en geeft laagdrempelig informatie, advies en begeleiding over leren en werken. Van de werkzoekenden in West-Brabant is een hoog % laag opgeleid, zij hebben een grotere kans op werkloosheid. Leerwerkadvies WB zorgt dat zij een relevante opleiding volgen, afgestemd op de vraag van werkgevers in de regio. In 2016 zullen SBB en Leerwerkadvies WB de samenwerking verder intensiveren om de match van de klant van Leerwerkadvies WB naar een passende stageplaats of leerbaan te optimaliseren.

Stimulering van bedrijven die BOL-stageplaatsen bieden aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. (pro/vso/entree). Deelnemers aan een pro/vso en/of entree opleiding volgen vaak een stage bij een bedrijf. Op weg naar duurzame arbeidsparticipatie zijn deze bedrijven onvermijdelijk. Tijdens de stage leren bedrijven de deelnemers een groot aantal vaardigheden aan, zoals op tijd komen, werkhouding, doorzettingsvermogen, omgang met collega's, omgaan met kritiek of advies, initiatief nemen en zelfstandigheid.
Pro/vso en/of Entree-deelnemers aan een BOL-leerweg vallen niet onder de subsidieregeling Praktijkleren. Met een financiële stimulering kunnen stage biedende bedrijven ondersteund worden, bv door het volgen van een Harrie-training of het inzetten van een jobcoach.

Wat zijn de resultaten?
Per jaar (2017-2018-2019)

A. Uitbreiding van het Stage- en leerbanenoffensief:
Doel: 140 extra BBL leerbanen door intensivering van de samenwerking tussen SBB en ROC West-Brabant met Leerwerkadvies West-Brabant.

1. intensiveren gebruik van het Meldpunt Stagetekorten:
- bij de Kenniskring BPV (ROC breed) agenderen van het Meldpunt Stagetekorten – sept.
- Matchpoint (heroriëntatie) betrekken – afspraak juni
- inzichtelijk maken van leerlingen die overstap van BOL naar BBL willen maken, Kenniskring – sept.
- werven van een BBL-leerbaan in kansrijke beroepen door adviseurs van SBB (zie Gouden Lijst)
2. Intensiveren samenwerking met Leerwerkadvies
- bekendheid Leerwerkadvies binnen het ROC vergroten – info opnemen in Nieuwsbrief ROCWB
- jongeren die zich willen inschrijven voor BBL zonder leerbaan verwijzen naar Leerwerkadvies – informeren managers en teamvoorzitters
- inzetten van de dienstverlening van Leerwerkadvies voor jongeren die niet zelfstandig een BBL-leerbaan kunnen verwerven.
3. BBL offensief
- opvragen bij directeuren ROCWB voor welke BBL extra instroom wenselijk is – juni
- leerbanen in stagemarkt.nl actualiseren - doorlopend
- SBB-campagne Haal de toekomst in huis – 27 juni - 1 oktober 2016
- uitreiken opgehaalde leerbanen tijdens SBB on tour aan wethouder Breda – 30 juni

B. Stimulering stages voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (pre)entree
Doel: ondersteunen van ca 195 bedrijven waar (pre)entree leerlingen stage lopen

1. inzichtelijk maken ondersteuningsbehoefte stage biedende bedrijven
 – enquête uitzetten bij bedrijven en pro/vso scholen – sept.
- opstellen Menukaart Ondersteuning.
per student/bedrijf is €250 beschikbaar, diensten kunnen worden gekapitaliseerd,
- centrale contactpersoon
- x uren begeleiding door externe bv leerwerkadviseur of jobcoach
- (Harrie-)training omgaan met problematiek bv autisme
- vergoeding reiskosten of andere calamiteiten waardoor leerling stage niet kan voortzetten
2. Stagebegeleiders nemen menukaart mee en brengen wensen van het individuele bedrijf in kaart
3. Beoordelen en toewijzen aanvraag door de projectgroep, afspraken vastleggen
4. Monitoren van de resultaten en urenverantwoording door de projectgroep