Social Return

Social Return (SR) biedt de mogelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij leveranciers van diensten, werken en leveringen. Het doel van SR is ervoor te zorgen dat de investering die de gemeente doet ook een sociale winst oplevert. Dit gebeurt door onder andere (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit moet echter niet leiden tot een verdringing van de huidige medewerkers bij de leveranciers.

Wat doen we al?
Het beleid en uitvoering rondom SR is per gemeente verschillend geregeld. Sommige gemeenten hebben beleid en uitvoering rondom dit thema vastgelegd en in een aantal gevallen wordt een beperkte uitvoering gedaan.

Wat is nodig?
Vanuit de rpA vergadering is besloten om SR  subregionaal  uit te rollen (en niet per gemeente), aansluitend op de regionale werkgeversdienstverlening. Door een regionale samenwerking zien we een economisch en sociaal rendement ontstaan, zeker ten opzichte van de huidige uitvoering. We treden als gemeenten namelijk richting opdrachtnemers met een zelfde beleid en aanpak, wat de toepassing herkenbaar maakt en het resultaat maximaliseert.
We gaan onderzoeken hoe we beleidsmatig en uitvoerend het proces kunnen harmoniseren. Dit kan echter nog wel betekenen dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de subregio blijft. Bovendien onderzoeken we een uitbreidingsmogelijkheden van de toepassing van SR.

Procesmatig wordt dit op de volgende lijnen ingezet:
- Onderzoeken of een geharmoniseerd SR-beleid voor de achttien gemeenten haalbaar is;
- Uitbreiden van de SR-toepassing binnen alle inkoop- en subsidieverbanden binnen de gemeenten, met een bepaald minimum/drempelbedrag. Denk hierbij aan de aansluiting met WMO en Jeugdzorg;
- Stimuleren van sociaal verantwoord ondernemen. Eén van de onderzoeksrichtingen is de Prestatieladder Socialer Ondernemen te onderzoeken (PSO). Dit uiteraard ook in verbinding brengen met andere lopende initiatieven zoals Brabants Beste;
- Benutten van SR met creatieve oplossingen, naast de primaire invulling van werkplekken die er gevormd worden, zoals het bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke initiatieven of andere ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt.
- Afspraken rondom SR borgen van de resultaten en werkend krijgen in verbinding met het WSP in de subregio.

"Regionaal gaan we voor een duurzaam, robuust en toekomstbestendig beleid omtrent sociaal ondernemen!"

Wat is het resultaat?

2016:
- Een gezamenlijke beleidsmatige en/of uitvoerende aanpak per subregio, met hierin verwerkt de uitbreiding op inkoop en subsidie en de invullingsmogelijkheden.  Een regionale werkgroep hiervoor inrichten met mandaat op alle niveaus en namens alle samenwerkende gemeenten.
- 100% van de social return waarde van de gemeentelijke aanbestedingen invullen. Het volledige bedrag zal dus besteed worden aan diverse maatschappelijke investeringen binnen onze regio. De 1e focus blijft de inzet van bijstandsgerechtigden op arbeidsplaatsen en dus uitstroom uit de uitkering.

2017:
- Toepassing van een instrument/werkwijze binnen de regio gericht op het brede stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals bijvoorbeeld PSO.
- De aanpak per subregio samenbrengen binnen de regio, minimaal op het niveau van de uitvoering, namelijk binnen de bestaande gecoördineerde werkgeversbenadering.
- 100% van de social return waarde van de alle gemeentelijke aanbestedingen en subsidies invullen. Het volledige bedrag zal dus besteed worden aan diverse maatschappelijke investeringen binnen onze regio. De 1e focus blijft de inzet van bijstandsgerechtigden op arbeidsplaatsen en dus uitstroom uit de uitkering.

2018:
- 100% van de social return waarde van alle gemeentelijke aanbestedingen en subsidies invullen. Het volledige bedrag zal dus besteed worden aan diverse maatschappelijke investeringen binnen onze regio. De 1e focus blijft de inzet van bijstandsgerechtigden op arbeidsplaatsen en dus uitstroom uit de uitkering.

2019:
- 100% van de social return waarde van alle gemeentelijke aanbestedingen en subsidies invullen. Het volledige bedrag zal dus besteed worden aan diverse maatschappelijke investeringen binnen onze regio. De 1e focus blijft de inzet van bijstandsgerechtigden op arbeidsplaatsen en dus uitstroom uit de uitkering.