(Kwetsbare) Jongeren

Er zijn veel jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn en dreigen uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsmarktperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.
Rond de toeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar een startkwalificatie of de arbeidsmarkt is de beleidsmatige dynamiek groot. Bij deze groep komen de transities van jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet samen, terwijl deze groep ook de effecten gaat ondervinden van de invoering van Passend Onderwijs en van Entreeopleidingen.
Binnen deze kaders willen de gemeenten in West-Brabant, het UWV, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overige samenwerkingspartners de handen ineen slaan om te komen tot een integrale aanpak voor kwetsbare jongeren. Dit sluit aan bij de diverse initiatieven in de regio die al gestart zijn om deze integrale aanpak te optimaliseren en de bestuurlijke wens van het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA) West-Brabant en de regiegroep Regionaal Werkbedrijf (rRW) om jongeren specifieke aandacht te geven.

Wat is nodig?
1. Nazorg:
Nadat een jongere is uitgestroomd uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijk Onderwijs naar werk, hebben de scholen nog 2 jaar de plicht om deze jongeren die het onderwijs hebben verlaten te monitoren. Iedere school doet dit op een andere manier. Dat gebeurt soms actief, maar vaak ook passief: uitval van leerlingen uit een werkplek wordt alleen gesignaleerd zonder verdere actie.
De gemeente heeft er ook belang bij dat de jongeren afkomstig van de PrO/VSO scholen duurzaam aan het werk blijven en niet werkloos worden . Zo wordt een beroep op een uitkering voorkomen en eventueel andere maatschappelijke kosten bespaard.
Samen met het onderwijs wordt een voorstel uitgewerkt om invulling te geven aan"nazorg " gedurende twee jaar na plaatsing op een baan na de schoolperiode.
Gedacht kan worden aan een regionale coach, die de jongeren ondersteunt in zijn weg naar werk. We proberen hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de infrastructuur die er al is om jongeren te ondersteuning bij vraagstukken op verschillende leefgebieden.

 
2. Doelgroep in beeld
We brengen de doelgroep kwetsbare jongeren in West-Brabant in beeld. We benoemen aantallen en resultaten van het samenwerkingsmodel gemeenten en PrO/VSO.

3. Afstemming diagnose instrumenten
We stemmen instrumenten van PrO/VSO scholen voor diagnose van de jongeren af op beoordeling van het arbeidsvermogen

4 Uitwerken samenwerkingsmodel met VMBO/MBO
We ontwikkelen één transitieformulier in de regio. De tussentijdse instroommogelijkheden in het MBO op niveau 1 en 2 verbeteren

5.Verbinden van financieringsstromen
Om bovenstaande doelstellingen en speerpunten voor 2016 te realiseren maken we maximaal gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden. We bereiden samen een nieuwe subsidieaanvraag ESF voor, passend bij de eerder benoemde ambitie, doelstellingen en speerpunten.

Wat is het resultaat?
Voor de realisatie van "nazorg" voor de jongeren PrO/VSO is : 0,33 fte per jaar regionaal nodig voor het bieden van nazorg aan de jongeren die voorheen PrO/VSO hebben gevolgd, uitgestroomd zijn naar werk en door het verlies van hun baan ondersteuning nodig hebben.

Dit is onderdeel van de regionaal sluitende aanpak kwetsbare jongeren.

Naar verwachting stromen jaarlijks ongeveer 100 leerlingen vanuit PrO/VSO onderwijs in West-Brabant uit naar werk (33%) en blijven deze jongeren door deze inzet duurzaam aan het werk en of worden begeleid naar ander werk.
1. Alle jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het Praktijkonderwijs (PrO), het VMBO en de Entree opleiding en uitvallers vanuit het MBO-2 en in de regio West-Brabant gaan naar het vervolgonderwijs, hebben een duurzame werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingtraject. Een sluitend vangnet.

2. We hebben (regionale) samenwerkingsafspraken tussen VSO/PrO, VMBO en het MBO over de overgang van VSO/ PrO/VMBO naar de entreeopleidingen.

3. We hebben regionaal afspraken over een gezamenlijk samenwerkingsmodel voor jongeren in hun overgang naar werk.

4. De instrumenten voor diagnose van jongeren in het onderwijs zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de landelijke en regionale instrumenten in het kader van de Participatiewet. Voorbeeld: het diagnose instrument dat gebruikt wordt door de scholen sluit aan bij de beoordeling van arbeidsvermogen en de gekozen methodiek voor loonwaardebepaling in de regio West-Brabant.

5. We hebben een gezamenlijk marktbewerkings-actieplan richting werkgevers (Multi Disciplinair Team werkgeversservicepunt (MDT)

6. We hebben jongeren in beeld en blijven jongeren met een ondersteuningsbehoefte volgen

7. Samenwerking onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven en partners op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de regio West-Brabant.