Extra instroom in kansrijke sectoren

Onder zij-instroom wordt verstaan: Werkzoekende die op een vacature geplaatst wordt, zonder dat hij daar de benodigde papieren of diploma's voor heeft, maar hiervoor wel een training of scholing kan volgen. Dit in tegenstelling tot doorstromers die rechtstreeks vanuit een opleiding of met relevante werkervaring op een vacature geplaatst wordt.
Zij-instroom kan bestaan uit diverse doelgroepen:
a. van uitkering naar werk
b. van werk naar werk
c. van nugger naar werk
Kansrijke sectoren zijn omschreven in de Gouden Lijst van West-Brabant. We leggen de nadruk op techniek, maar sluiten andere sectoren niet uit. Techniek is hierbij een containerbegrip: denk ook aan logistiek en biobased. Techniek dringt door in alle sectoren en zal daarom bij alle sectoren een rol spelen, bijvoorbeeld bij de Zorg.

Wat is er al?
- Gouden Lijst (met aanpassing techniek en bouw)
- Sectorplan West-Brabant
- Reguliere taak van UWV en gemeenten om uitkeringsgerechtigden uit te plaatsen. Daarbij is gebleken dat er nog onvoldoende zicht is op het uitkeringsbestand om de juiste kandidaten te vinden voor specifieke vacatures.
- Werkgeversservicepunt West-Brabant
- Beroepennavigatie

Wat is nog nodig?
a. Zij-instroom organiseren in de techniek (600 totaal)
Beter inzicht in het werkzoekendenbestand
Oosterhout en Bergen op Zoom gaan ontsluiting van het werkzoekendenbestand in een pilot opnemen. Zij willen kandidaten koppelen aan de vacatures van de werkgevers. Zij gaan over naar het systeem Sonar ( systeem van het UWV) De resultaten worden vervolgens in de andere subregio's gedeeld en verder uitgezet.
UWV wil ervoor gaan zorgen dat WBS (registratie vacatures) gaat matchen met systeem van de gemeenten, zoals Matchcare.

b. Aansluiting bij Sectorplan West-Brabant
Sectorplan WB is aangevraagd bij ministerie en de projectorganisatie wordt ingericht. Op 1 januari 2015  is het sectorplan gestart.
Doel is om 320 vacatures te vervullen in de techniek, met focus op (luchtvaart-) maintenance en logistiek. Hier liggen kansen voor werkzoekenden uit het bestand van UWV en gemeenten. De ervaring die met dit project wordt opgedaan, zijn een vliegwiel voor een structurele samenwerking tussen (techniek-) werkgevers en overheidsinstanties.

c. HCRM Duurzaamheid
De door de regio ingeslagen koers naar een duurzame energievoorziening en de stip op de horizon van energieneutraal in 2050 heeft belangrijke gevolgen, o.a. voor de omgeving: denk aan bijvoorbeeld windmolenparken, biomassa-bedrijven en zonnepanelen. Dit vergt extra (bij-) scholing voor werknemers, maar dat is niet voldoende om aan de vraag te voldoen.
In 2015 is een Human Capital Roadmap Duurzaamheid opgesteld door de RWB. Hierin zijn een aantal actielijnen opgesteld. 2 actielijnen passen binnen het thema Techniek:
Actielijn 3 : verhoog in- en doorstroom installatietechniek en bouwopleidingen
Actielijn 4: zij-instroom in de installatie- en bouwbranche.

Deze acties zijn nodig om het tekort aan voldoende personeel en gekwalificeerd personeel te voorkomen wanneer de markt groeit. Om dit te voorkomen zal ingezet moeten worden op het verhogen van het kennisniveau van medewerkers van installatie- en bouwbedrijven. Daarnaast zal de instroom verhoogd moeten worden in studies die opleiden tot werkvoorbereiders, calculators en uitvoerders in de bouw en installatietechniek en tenslotte zal zij-instroom in deze branches gestimuleerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door mensen vanuit een uitkeringssituaties te begeleiden naar werk in de installatie- of bouwbranche. In de Human Capital Roadmap wordt geadviseerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven om deze activiteiten uit te voeren.

Wat is het resultaat?

a. Ontsluiting van het werkzoekendenbestand
- Herinrichting of samenvoegen van diverse systemen om te komen tot beter inzicht in de diverse klantenbestanden.  Allereerst wordt door middel van een pilot door Oosterhout en Bergen op Zoom ervaring opgedaan.

b. Aansluiting Sectorplan West-Brabant
We gaan in de jaren 2018 en 2019 meer vacatures vervullen in kansrijke sectoren tot totaal van 600 over 4 jaar (inclusief 320 van sectorplan). In deze jaren wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan bij de realisering van de resultaten van het sectorplan West-Brabant

c. HCRM Duurzaamheid
- opnemen van beroepen Duurzaamheid op de Gouden Lijst van West-Brabant
- verhogen in – en doorstroom installatietechniek en bouwopleidingen in samenwerking met ROC West-Brabant (zie ook inzet Techniek in Bedrijf)
- 25 extra plaatsingen van calculators, werkvoorbereiders en uitvoerders

2016 en 2017: 320   extra plaatsingen
2018: 140 extra plaatsingen
2019: 140 extra plaatsingen