Centrum voor Mobiliteit en Logistiek

Omschrijving: 
De regio West-Brabant is al jaren een logistieke hotspot. Niet alleen door zijn strategische ligging, maar ook door het ruime aanbod van kwalitatief hoogstaande bedrijventerreinen, het unieke multimodale netwerk en de aanwezigheid van een regionaal bestuurlijk aanspreekpunt.
Door een combinatie van autonome ontwikkelingen, zoals economische groei, de toenemende vraag naar logistieke dienstverlening en vergrijzing van het huidige personeelsbestand neemt de vraag naar goed geschoolde werknemers in de sector transport en logistiek toe.

Om te kunnen beschikken over voldoende logistieke professionals is het belangrijk om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken.
De door de Topsector opgestelde Human Capital agenda berust op drie pijlers:

* Het bevorderen van de instroom van leerlingen in logistieke opleidingen

* Het realiseren van een optimale wisselwerking tussen onderwijs en werkveld

* Het behoud van werknemers voor de logistiek door sociale innovatie van de sector.

De samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemers zal geïntensiveerd moeten worden. Deze samenwerking is een voorwaarde om de agenda van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek te kunnen uitvoeren. Op dit moment is er in de regio West-Brabant een regionaal samenwerkingsverband voor de sector transport & logistiek opgezet. Samenwerkingspartners: ROC West-Brabant als regionale MBO instelling, RWB, diverse gemeentes, Verkeersschool BLOM, Stichting ViaQuales en een aantal bedrijven (dit aantal groeit nog steeds) uit de sector Transport & Logistiek.
De doelstellingen van het samenwerkingsverband kunnen als volgt geformuleerd worden:

1. Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven(acties: actief betrekken van jongeren en stimuleren keuze voor transport en logistiek, uitbreiding en doorontwikkeling huidig opleidingsaanbod, inzet gastdocenten);

2. Het versterken van het imago en bekendheid van de sector Transport en Logistiek(acties: Dag van de Logistiek, Programma openstelling bedrijven);

3. Het ondersteunen van de vraag vanuit het bedrijfsleven naar zowel voldoende als passende medewerkers (acties: ontwikkelen platform vraag-aanbod, interne ontwikkelingsprocessen, faciliteren BOL- en BBL-leerlingen).

Om de aansluiting met de beroepspraktijk te verbeteren, onderwijs te kunnen vernieuwen en het faciliteren van leer-werkplekken is de Stichting ViaQuales opgericht. Een Stichting die regionaal actief bijdraagt aan het opzetten van concrete duurzame samenwerking.
In de Stichting ViaQuales wordt gezocht naar mogelijkheden voor concrete duurzame samenwerking tussen onderwijs, overheden en ondernemers. Deze duurzame samenwerking dient op termijn een vaste vorm krijgen in een West-Brabants "Opleidingscentrum Mobiliteit en Logistiek" ( zgn Centrum voor Mobiliteit en Logistiek). In het "Centrum voor Mobiliteit & Logistiek" wordt op een fysieke locatie een structurele samenwerking aangegaan tussen onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zal actief worden betrokken bij, deel kan uitmaken van, en invloed uitoefenen op het onderwijscurriculum en de les uitvoer. Op deze manier bestaat een marktconform opleidingsaanbod met een herkenbaar profiel, zowel voor studenten, docenten als voor het bedrijfsleven.
Op deze manier kan er gezamenlijk en structureel gewerkt worden aan een toekomst bestendige sector.

De samenwerkende partijen hebben op basis van hun gezamenlijke belangen een duidelijke missie, een visie, diverse uitgangspunten én gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Op deze manier willen partijen zich structureel committeren aan een gezamenlijke aanpak om de sector transport & logistiek in West-Brabant duurzaam te versterken.
Allereerst worden er meerdere acties uitgevoerd die leiden tot een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en bedrijven.
Het tweede thema waarbinnen activiteiten zijn ontwikkeld is gericht op het versterken van het imago en de bekendheid van de sector transport en logistiek. Daarnaast worden er concrete activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning aan bedrijven in hun zoektocht naar goed opgeleide medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en capaciteiten.
Tot slot richt een aantal activiteiten zich op het begeleiden van huidige en toekomstige medewerkers in en voor de sector.

In goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven draagt de uitvoering van deze activiteiten bij aan kwalitatieve en kwantitatieve beperking van de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt.

Wat gaan we doen?
1 Opzetten en/of ondersteunen oprichting "Centrum voor Mobiliteit & Logistiek" 
2 Intensivering samenwerking Triple Helix. 
3 Inzetten op menselijk Kapitaal.
 4 Imagoverbetering sector:(Dag van de Logistiek en opzetten Website)

 Wat is het resultaat?

2016:
Opzetten en/of ondersteunen oprichting "Centrum voor Mobiliteit & Logistiek"
De eerste aanzet tot een gezamenlijke, fysieke locatie worden gezet.
Deelnemende partners komen tot een gezamenlijk; "Pakket van eisen" voor locatie
Locatie wordt definitief bepaald.

Intensivering samenwerking Triple Helix.
Eerste regionaal overleg met 3 O's wordt gepland:
Doel: komen tot één gezamenlijke agenda op zowel strategisch niveau als op operationeel niveau.
Na bepalen gezamenlijke agenda, communicatie plan hieromtrent opstellen.

Inzetten op menselijk kapitaal
Eerste pilot van de samenwerking tussen drie O's, met als doel een opleidingsprogramma te starten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Initiatiefnemer is de Stichting ViaQuales.
Er worden minimaal 2 info avonden georganiseerd voor werkzoekenden.
Hieruit wordt minimaal 1 groep van 12 gevormd die met baangarantie aan de slag kunnen.
Imago verbetering van de sector

De eerste dag van de logistiek wordt in de regio georganiseerd. De locatie is Breda.
Na de evaluatie van deze dag wordt, met de input van de eerste dag van de logistiek, een concept ontwikkeld om de Dag van de Logistiek op twee centrale regionale locaties uit te voeren.
Op 19 maart 2016 heeft de eerste Dag van de Logistiek plaats gevonden in Breda.

2017:
Opzetten en/of ondersteunen oprichting "Centrum voor Mobiliteit & Logistiek"
De eerste aanzet tot een gezamenlijke, fysieke locatie is gezet.
Pakket van Eisen is gerealiseerd en locatie is definitief bepaald.

Opzetten website, met als doel:Alle belangstellende te informeren over de voortgang van het realiseren van het fysieke Centrum voor Mobiliteit & Logistiek.
Definitieve naam bepalen voor Centrum voor Mobiliteit & Logistiek
Marketing en communicatieplan opstellen.

Intensivering samenwerking Triple Helix.
Twee maal per jaar is er een regionaal overleg met 3 O's
Doel: opvolgen en waar nodig bijsturen van de regionale agenda.
De uitvoer van de acties dienen opgevolgd te worden door de voorzitter/secretaris van het overleg

Inzetten op menselijk kapitaal
Er is een definitief concept ontwikkeld voor een opleidingsprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.( Stichting ViaQuales in samenspraak met ROC West-Brabant)
Er worden minimaal 4 info avonden georganiseerd voor werkzoekenden.
Hieruit worden 4 groepen van 12 gevormd die met baangarantie aan de slag kunnen.
Verwachte uitstroom 48 per jaar.

Imago verbetering van de sector
Uitrol van het ontwikkelde concept mbt het organiseren van de dag van de logistiek.
De Dag van de Logistiek wordt op twee centrale regionale locaties georganiseerd.
Uitrol van verdere activiteiten die voortvloeien uit het regionale overleg (punt 6)

2018:
Inzetten op menselijk kapitaal:
Er is een definitief concept ontwikkeld voor een opleidingsprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
( Stichting ViaQuales in samenspraak met ROC West-Brabant)
Er worden minimaal 4 info avonden georganiseerd voor werkzoekenden.
Hieruit worden 4 groepen van 12 gevormd die met baangarantie aan de slag kunnen.
Verwachte uitstroom 48 per jaar.

2019:
Inzetten op menselijk kapitaal:
Er is een definitief concept ontwikkeld voor een opleidingsprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
( Stichting ViaQuales in samenspraak met ROC West-Brabant)
Er worden minimaal 4 info avonden georganiseerd voor werkzoekenden.
Hieruit worden 4 groepen van 12 gevormd die met baangarantie aan de slag kunnen.
Verwachte uitstroom 48 per jaar.