Associate Degree College West-Brabant

Samenwerkende partijen: Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland, ROC Scalda, ROC West-Brabant (penvoerder), Werk en Vakmanschap

Omschrijving:

Op dit moment richt het MBO zich op de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 en het HBO/WO zich op de niveaus 6, 7 en 8. In Zuid- West Nederland ontbreekt op dit moment nog een aanbod van niveau 5 opleidingen. Een niveau 5 opleiding, of Associate Degree, is een eigenstandige, wettelijk erkende 2-jarige hbo-opleiding onder verantwoordelijkheid van hogescholen en in samenwerking met het werkveld en ROC's.

In verschillende brieven aan de Tweede Kamer (oktober 2014, juni 2015 en oktober 2015) geeft de Minister van OCW onder meer het volgende aan: "De invoering en versterking van de Associate degree (Ad) opleiding speelt bijvoorbeeld in op de behoefte aan werkenden met een opleidingsniveau tussen mbo-4 en de hbo-bachelor". Daarnaast geeft zij aan: "Hogescholen worden nadrukkelijk uitgenodigd op regionaal niveau initiatieven tot nieuwe Ad-programma's te nemen, in nauwe samenwerking met werkgevers. Het Landelijk Platform Associate Degree ondersteunt de ontwikkeling van kansrijke trajecten. En er zijn ook mogelijkheden voor instellingen om Ad-programma's uit te voeren buiten de vestigingsplaats van de bacheloropleiding, bijvoorbeeld op de locatie van een ROC." In hun notitie van november 2015 wordt de AD ontwikkeling door VNO NCW en MKB Nederland ondersteund en geven beide werkgeversorganisaties aan nadrukkelijk bij de verdere uitwerking betrokken te willen worden.

In de afgelopen periode hebben de eerder genoemde samenwerkende partijen de regionale behoefte aan AD –opleidingen bij het bedrijfsleven en bij instellingen getoetst. Uit dit eerste inventariserend onderzoek is gebleken dat met AD-opleidingen wordt tegemoet gekomen aan de concrete vraag van werkgevers in Zuid- West Nederland aan afgestudeerden op een hoger opleidingsniveau dan MBO. Eveneens wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van MBO studenten die willen doorstuderen maar geen volledige HBO opleiding willen doen. Bovendien draagt het verrijken van het opleidingsaanbod met niveau-5 opleidingen bij aan het behoud van hoger opgeleiden voor de regio. Diverse publicaties ondersteunen de conclusies dat er voldoende aanwijzingen zijn voor het aantonen van een behoefte aan middelbaar- en hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt (zie o.a. Economie en Perspectieven van Midden en West-Brabant, Buck Consultants; De arbeidsmarkt in West-Brabant, ROA, de eindrapportage Beroepen van morgen Werkatelier Biobased en Biobased Maintenance).

Gelet op bovenstaande hebben de bovengenoemde samenwerkingspartners besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een Regionaal Associate College Zuid- West Nederland (werktitel).

Het Regionaal Associate College Zuid- West Nederland (RAC) wordt een zichtbare organisatie, op een nog te bepalen plaats in Zuid- West Nederland, van waaruit, op basis van een gezamenlijke aanpak en uitgangspunten, een samenhangend aanbod van Associate Degree –opleidingen wordt verzorgd. Het RAC is gebaseerd op een goed uitgewerkte en vastgelegde structurele en duur­zame samen­werking met toeleverende (onderwijs)instellingen, georganiseerd bedrijfsleven en andere doelgroepen.De regionale MBO en HBO instellingen ontwikkelen in het RAC gezamenlijk Ad opleidingen en voeren deze gezamenlijk uit.

Wat is het resultaat?

2016:
- Investeringsaanvraag opstellen Regio West- Brabant,
- Investeringsaanvraag opstellen Regionaal investeringsfonds MBO,
- Uitwerking Business case: financiële onderbouwing, governance- en samenwerkingsstructuur, marketing en doelgroeponderzoek, portfolio en veldonderzoek, locatie,
- Opstelling communicatieplan, positionering RAC naar regio, werkveld en studenten,
- Herstructurering en herinrichting bestaande AD- opleidingen, conform de behoeften van het regionale bedrijfsleven bestaande AD – opleidingen door bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk,
- Ontwikkelen en starten sectorale werkveldadviescommissies,
- Eerste studenten worden ingeschreven voor AD opleidingen

2017:
Start RAC in september 2017.

2018 en 2019:
Het RAC Zuid- West Nederland functioneert, ontwikkelt AD- opleidingen en voert deze uit, voegt in overleg met het regionale bedrijfsleven nieuwe AD- opleidingen toe en levert studenten af waaraan de regionale arbeidsmarkt behoefte heeft waardoor zij succesvol geplaatst worden op de regionale arbeidsmarkt.