715 baanafspraken

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Met de banenafspraak inhet Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben werkgevers zich gecommitteerd aan de doelstelling van de Participatiewet en afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. De baanafspraak uit het Sociaal Akkoord is verder uitgewerkt in de Participatiewet en het wetsvoorstel voor de Wet baanafspraak en quotumregeling. Wanneerwerkgevers gezamenlijk niet de afgesproken banen creëren, komt er een wettelijke quotumheffing. Naast deze wettelijke context zijn er ook andere redenen om inclusief te ondernemen. Bijvoorbeeld vanuit kostenperspectief of de invulling van MVO beleid.
West-Brabant heeft als doel 715 baanafspraken te realiseren.
Onder de doelgroep vallen (1) mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML)kunnen verdienen (2) mensen met een wsw-indicatie en (3) Wajongers met arbeidsvermogen. Het UWV beoordeelt of iemand niet in staat is zelfstandig het WML te verdienen. Gemeenten en sociale partners hebben afgesproken dat mensen met een wsw-indicatie en Wajongers de eerste jaren prioriteit hebben voor de plaatsing op de afgesproken extra banen. Het UWV gaat een doelgroepregister bijhouden waarin de mensen komen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Werkgevers kunnen het UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort.
In het Sociaal Akkoord gaat het om mensen met een beperking. Dit is breder dan de doelgroep zoals die inmiddels in het wetsvoorstel Baanafspraak en quotumregeling is omschreven. De doelgroep is door de wetgever beperkt tot bovenstaande drie categorieën. De quotumwet wordt pas geactiveerd als werkgevers de banen uit de baanafspraak niet realiseren. Wanneer werkgevers voldoende banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, voorkomt men inwerkingtreding van de quotumwet. Mocht het quotum onverhoopt toch in werking gaan dan betekent dit dat werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting krijgen om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Als deze werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken. De quotumwet vormt een stok achter de deur voor het realiseren van voldoende banen en heeft voor werkgevers negatieve financiële consequenties.
Vanaf 2017 vindt jaarlijks een beoordeling plaats of er voldoende banen zijn gecreëerd of dat de quotumwet moet worden ingevoerd. Het is van belang dat we er voor zorgen dat we de baanafspraak realiseren zodat het quotum er niet van gaat komen.

Het WSP is een netwerkstructuur van de gemeenten van West-Brabant, de drie SW bedrijven en het UWV. Eén van de opdrachten van het WSP is het realiseren van de baanafspraken in West-Brabant. Daardoor zijn de baanafspraken meegenomen in de reguliere dienstverlening van het WSP West-Brabant .

Wat gaan we doen?
Om ervoor te zorgen dat het aantal van 715 wordt behaald, maar ook om in de toekomst mensen met een arbeidsbeperking te blijven plaatsen, zijn we gebaat bij een goedwerkend WSP.
Het WSP heeft in de evaluatie van haar implementatieplan de volgende activiteiten gepland om ervoor te zorgen dat het WSP "het beste werkgeversservicepunt van Nederland"wordt:
- Het realiseren van een goed leveringsproces.
- Het realiseren van één systeem waarin vraag en aanbod gematcht wordt.
- Het verstevigen van het merk WSP West-Brabant.
- Eén merk in de markt en professionaliseren van de inbound marketing strategie en daardoor de vindbaarheid vergroten.
- Het verbeteren van de werkprocessen rondom telefoon en website.
- Het extra opleiden en inzetten op de inclusieve bedrijfsanalyse.
- Het inzichtelijk krijgen en verbeteren van de klanttevredenheid door een mystery guest onderzoek.
- Het implementeren van werkproces doelgroepregister in de netwerkorganisaties die deelnemen aan het WSP West-Brabant.
- Aandachtspunten menukaart oppakken en implementeren.
- Operationaliseren van het marktbewerkingplan.

Wat is het resultaat? 
Realisering van 715 baanafspraken
Realisering van ambitie om beste Werkgeversservicepunt van Nederland te worden