West-Brabant werkt aan Morgen

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers:
1. Werk van Morgen :inzet op flexibele arbeidsmarkt en beroepen van morgen
2. Werk naar Vraag:inzet op vraag van het bedrijfsleven
3. Werk voor Iedereen:inzet op een inclusieve arbeidsmarkt

De 3 pijlers zijn onderverdeeld in 3 programmalijnen:
Kiezen : voor beroepen van morgen op de lange termijn en kiezen voor de kansrijke sectoren op de korte termijn.
Leren: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Werken: alle inzetten die leiden tot directe plaatsing op de arbeidsmarkt

De belangrijkste trends van de arbeidsmarkt in West-Brabant:
1. Ontgroening en vergrijzing
2. Tekort aan technici
3. Verdringing laag-opgeleiden
4. Daling instroom beroepsonderwijs
5. Grootste werkloosheid bij jongeren,
laagopgeleiden en ouderen.

Het uitvoeringsprogramma bevat inzetten die de gevolgen van bovenstaande tendensen tegengaan in de 3 pijlers:

We starten met voorbereiding op de toekomstige arbeidsmarkt door werkgevers te stimuleren om sociaal te innoveren. Het ROC bereidt zich samen met de overige regio's voor op beroepen van de toekomst door aansluiting met kennispact 3.0. Als inzet op flexicurity, starten we met een flexpool waarbij werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen en werkgevers tegelijkertijd gebruik kunnen maken van tijdelijke werknemers en hen eventueel op te leiden voor hun sector.

We kiezen voor nadruk op de doelgroepen jongeren, laagopgeleiden en ouderen om de gevolgen van ontgroening en vergrijzing op te vangen. Kwetsbare jongeren krijgen extra aandacht door het verschaffen van een coach bij plaatsing om uitval, die bij deze groep groot is, tegen te gaan. Ook ondersteunen we financieel de werkgevers als hij een entree-jongere een stageplaats of leerbaan aanbiedt. Hij kan hiermee ondersteuning op maat inkopen.
De training die het UWV aan ouderen biedt om hen te ondersteunen bij het vinden van werk, stellen we ook open voor de ouderen die een bijstandsuitkering ontvangen.
Voor laagopgeleiden gaan de werkpleinen extra banen genereren. Ook de werkende laagopgeleiden krijgt extra kansen door de inzet op Sociale Innovatie.

We kiezen voor nadruk op de sector Techniek.
Door uitvoering van het sectorplan West-Brabant wordt extra gelopen voor de werkgevers door het scholen van zij-instromers voor hun bedrijven. Maar voor de langere termijn is de inzet op jongeren een belangrijke: we zorgen dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten door Techniek in Bedrijf en voor de jongeren die na hun mbo studie een korte HBO studie willen volgen, is er het RAC.
Om beroepen te kiezen die daadwerkelijk leiden naar beroepen waar ook vraag naar is, hebben we Beroepennavigatie om te ervaren wat werken in deze beroepen inhoudt. Om jeugd ook op een vroege leeftijd kennis te laten maken met Techniek, ondersteunen we de oprichting van de Uitvindfabriek in Breda.

 

Werk van morgen Werk naar vraag Werk voor iedereen
Kiezen
Leren
Leren / Werk naar vraag

 

2.c Techniek in Bedrijf
2.d Stage- en Leerbanenoffensief
2.e Associate Degree College West-Brabant

Bekijk Categorie
Werken
Werken / Werk naar vraag

 

2.f Zorgpact
2.g Extra instroom in kansrijke sectoren
2.h Centrum voor Mobiliteit en Logistiek

Bekijk Categorie