Organisatie

 

1. De stuurgroep 
Bestuurlijke afvaardiging van Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Overig. De stuurgroep komt 6x per jaar bijeen.De stuurgroep stuurt op het proces agendasetting arbeidsmarkt en coordineert de uitvoering.

2. Agendacommissie
Maximaal drie weken vóór de rpA vergadering, organiseert de secretaris van het rpA een (vrijblijvend) vooroverleg waarbij de deelnemende organisaties worden uitgenodigd ter ontlasting van bestuurlijke drukte. De agendacommissie stelt de agenda op en bereiden de bestuurders voor op de vergadering van de stuurgroep.  De agendacommissie bestaat uit contactambtenaren van de deelnemende gemeenten en afgevaardigden van de overige organisaties.

3. Begeleidingsgroep
Afstemming en Coördinatie van de prestatieafspraken zoals opgesteld in het uitvoeringsprogramma op tactisch niveua. Met de leden zijn prestatieovereenkomsten afgesloten voor realisatie uitvoeringsprogramma rpA

4. Sectorgroepen
Voor de sectoren groen, zorg, zakelijke dienstverlening en techniek zijn in 2008 werkgroepen opgericht. In deze sectorgroepen hebben zitting: vertegenwoordigers werkgeversorganisaties, kenniscentra, ROC West-Brabant, gemeenten en UWV/WERKbedrijf. Met alle partners wordt een prestatieovereenkomst afgesloten. Hierin worden de te verrichten activiteiten en resultaten vastgelegd.  Zij geven uitvoering aan de prestatieovereenkomsten.
De stuurders van de sectorgroepen hebben zitting in de begeleidingsgroep en hebben nauw overleg met de projectleiding.

In 2013 is  een sectorgroep voor de topsectoren ( maintenance, bio-based economy en logistiek) opgericht.