Doelstellingen

 1.  Informatie uitwisseling en Kennisoverdracht 
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen wil het rpA alle beschikbare arbeidsmarktinformatie over West-Brabant bij elkaar brengen en toegankelijk maken.  Het rpA heeft hiervoor een website ontwikkelt  met regiospecifieke arbeidsmarktinformatie, die actueel is en inzicht geeft in de match tussen vraag en aanbod. Op de site staan behalve relevante kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve rapportages, zoals  over de diverse projecten die onder verantwoording van rpA vallen.
Het rpA organiseert bijeenkomsten om de informatie over arbeidsmarkt te delen met relevante partijen uit de regio.

 2.  Beleid : Agendasetting regionaal arbeidsmarktbeleid
Na analyse van de gegevens kan een beleidsvisie worden geformuleerd en worden er prognoses opgesteld. Zo kan het rpA met arbeidsmarktbeleid anticiperen op de regionale ontwikkelingen. Als er behoefte is aan meer informatie op een bepaald terrein, worden er speciale onderzoeksprojecten gestart. Uiteindelijk is de arbeidsmarktanalyse de basis waarop het rpA concrete projecten zal opzetten en initiëren. Het gaat tenslotte om het resultaat: een optimale aansluiting van vraag en aanbod.
Bij het ontwikkelen van een evenwichtig arbeidsmarktbeleid, kiest het rpA voor een sectorale benadering. Het rpA gaat uit van de verschillende toonaangevende sectoren in de regio West-Brabant. Binnen iedere sector spelen andere knelpunten, die om een eigen aanpak vragen. Vanuit de behoeften die leven binnen de sectoren, wordt gezocht naar de ideale afstemming tussen vraag en aanbod. Het rpA bevordert en ondersteunt sectorgerichte overleggen en projecten.
Vanuit de arbeidsmarktanalyse komen verschillende sectorspecifieke problemen op tafel. Binnen rpA overleggen de leden hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Daarbij kan over de betreffende sector worden heen gekeken: een breder perspectief voor oplossingen. rpA maakt zich sterk voor projecten waarin sectoren met elkaar samenwerken.
Het rpA richt zich op de sectoren zorg, groen, zakelijke dienstverlening en techniek.  
Naast een sectorale benadering sluit  het rpA  zoveel mogelijk aan  bij economische thema’s zoals het bevorderen van een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, en het bijdragen aan de ontwikkeling van de  economische topsectoren.  
De topsectoren voor West-Brabant zijn: maintenance, biobased economy en logistiek.   

 3.   Projecten:  Coördinatie Uitvoeringsagenda
In de uitvoeringsagenda staat SMART geformuleerd wat de inzetten van de verschillende partners zijn om te komen tot een evenwichtige arbeidsmarkt. De projectleiding is in handen van Regio West-Brabant. De leden van het rpA committeren zich aan het meewerken aan het behalen van de vastgestelde doelen.  Het rpA volgt de voortgang van het programma en stuurt indien nodig bij. De voorzitter van de vergadering is bestuurlijk verantwoordelijk. 

 4.  Samenwerking: netwerk regionale arbeidsmarktpartners
Om samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen, brengt het rpA in kaart welke methoden en technieken van re-integratie beschikbaar zijn in de regio. Kennisoverdracht en informatie-uitwisseling binnen rpA is een belangrijke stap.
Het rpA inventariseert welke partijen actief zijn op het gebied van re-integratie en kijkt hoe het zit met financieringsstromen. De inzichten die worden verkregen, worden uitgewerkt in themadagen, projecten en netwerkbijeenkomsten.
De meerwaarde van het platform wordt verder duidelijk door de onderlinge afstemming over projecten die deelnemers opstarten. Het rpA zal inventariseren welke plannen en middelen er bij de diverse deelnemers bestaan op het gebied van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Ook kan het rpA andere partijen uitnodigen om een bijdrage te leveren aan nieuwe projecten.