Over rpA

In het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (rpA) wordt op regionaal niveau afstemming tussen partijen gezocht om tot een samenhangend arbeidsmarktbeleid te komen. Het platform is een onafhankelijk orgaan waarin deelnemers worden gestimuleerd om discrepanties op de arbeidsmarkt gezamenlijk op te lossen. Het platform kent geen rechtspersoonlijkheid. Het platform stimuleert de samenwerking en afstemming door aan te sturen op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers, onderling respect en het ervaren van de toegevoegde waarde van de samenwerking door het behalen van aantoonbare successen. Het platform volgt actief de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, partijen worden hierover geïnformeerd en al naar gelang de behoefte van partijen zullen projecten worden geïnitieerd en ondersteund.

Het rpA dient als overlegorgaan en heeft geen zelfstandige bevoegdheid. Regio West-Brabant verzorgt, als openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, het secretariaat en het procesmanagement ten behoeve van het rpA.

Binnen het platform handelen alle betrokkenen vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het rpA functioneert daardoor als netwerk, niet als een bestuurlijk forum of een instituut waaraan bevoegdheden of taken worden overgedragen. Het platform formuleert regionaal arbeidsmarktbeleid en initieert hiertoe projecten. Gezien de structuur beschikt het platform niet over een eigen budget om de arbeidsmarktprojecten op te zetten.

Deze dienen door de deelnemers zelf gefinancierd en uitgevoerd te worden indien ze er een belang in zien om te participeren. Wel zoekt het rpA naar cofinanciering vanuit alternatieven bronnen (bv. EU-gelden, rijks-, provinciale of sectorale middelen) om projecten mede te financieren.