West-Brabant werkt aan Morgen!

2 november 2016

De Provincie Noord-Brabant heeft de aanvraag  voor een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma goedgekeurd.   Met dit uitvoeringsprogramma willen de partners van het rpA West-Brabant komen tot een flexibele, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt.

Flexibel:
Het programma is niet alleen gericht op de huidige aansluiting van vraag en aanbod, maar richt zich ook op de toekomstige arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt die we nu kennen, is aan het veranderen: we gaan van baan- naar werkzekerheid. Morgen is er vraag naar beroepen die we vandaag nog niet kennen door de technologische ontwikkelingen. Dit vraagt wendbaarheid en adaptief vermogen van het onderwijs , maar ook van (toekomstige) werknemers. Inzet op scholing en flexibiliteit is meer dan ooit nodig om vraag en aanbod in balans te brengen en te houden.

Vraaggericht:
We zetten niet alleen in op sectoren, maar stimuleren intersectorale cross-overs (bijvoorbeeld voor ontslagen in de zorg en detailhandel). Plaatsing op de Gouden Lijst met de beroepen van de kansrijke sectoren blijft het uitgangspunt. Zowel in scholing (flexibel opleiden), werk (intersectoraal van werk naar werk of van uitkering naar werk) als bij het kiezen van een beroep gecombineerd met de juiste scholing (beroepennavigatie).
Het belang van goed geschoold technisch personeel is een noodzaak. De vraag naar technisch personeel is hoog op alle niveaus en voor meerdere sectoren. De regio legt dan ook een accent op de sector techniek, waarbij de term “Techniek” zo ruim mogelijk kan worden opgevat: inclusief o.a. logistiek en technologische ontwikkelingen in de zorg. Maar we willen ook inzetten op de actualiteit wanneer de arbeidsmarkt daar om vraagt, bijvoorbeeld bij faillissementen die om directe actie vragen.

Inclusief
Onder  ouderen (50+) en jongeren heerst de grootste werkloosheid. Ouderen zijn een groeiende doelgroep als gevolg van de opschuivende pensioensgerechtigde leeftijd maar ook door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Door de invoering van de participatiewet, Wmo en de entreeopleidingen, is de noodzaak tot extra inzet op de doelgroep kwetsbare jongeren meer dan ooit een gezamenlijke en regionale verantwoordelijkheid van Overheid, Onderwijs en Ondernemers. We willen een inclusieve arbeidsmarkt, waar plaats is voor iedereen, ook voor de meer kwetsbaren van onze samenleving.

Het volledige uitvoeringsprogramma kunt u hier lezen.